Algemene voorwaarden Freelance SEO Specialist

 

DEFINITIES

Freelance SEO Specialist (Albgr): Julien H

Opdrachtgever: Iedere natuurlijke rechtspersoon aan wie Freelance SEO Specialist een aanbieding doet voor de levering van goederen of diensten of een overeenkomst sluit voor de levering van goederen of diensten.

Overeenkomst: iedere overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

1.1 – Deze voorwaarden zijn, met uitsluiting van voorwaarden van derden, van toepassing op alle leveringen van goederen of diensten door Freelance SEO Specialist aan de klant, naast alle daarmee samenhangende overeenkomsten en rechtshandelingen.
1.2 – Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden van de overeenkomst niet rechtsgeldig is, zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de bepaling zo dicht mogelijk benadert.

AANBIEDINGEN

2.1 – Alle aanbiedingen (offertes) van Freelance SEO Specialist zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders door Freelance SEO Specialist is vermeld.
2.2 – Indien een aanbod (offerte) van Freelance SEO Specialist door de Opdrachtgever wordt aanvaard, heeft Freelance SEO Specialist het recht het aanbod of de offerte binnen veertien werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3. PRIJZEN & VERGELIJKINGEN
3.1 – Indien prijzen en tarieven van prijsbepalende factoren, zoals lonen, materialen, valutawijzigingen, een verhoging ondergaan, door welke oorzaak dan ook, is Freelance SEO Specialist gerechtigd de prijs of het tarief dienovereenkomstig te verhogen.
3.2 – Indien op verzoek van of in overleg met de Opdrachtgever werkzaamheden niet in de oorspronkelijke opdracht of orderbevestiging zijn opgenomen, zullen de daaruit voortvloeiende kosten in rekening worden gebracht op het moment waarop de prijzen door Freelance SEO Specialist in rekening worden gebracht.

LEVERTIJDEN
4.1 – Door Freelance SEO Specialist  opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn. Bij niet tijdige levering dient Freelance SEO Specialist binnen veertien (14) dagen schriftelijk of elektronisch in gebreke te worden gesteld, waarbij Freelance SEO Specialist alsnog een redelijke termijn voor levering moet worden geboden.
4.2 – Freelance SEO Specialist is gerechtigd nieuwe leveringen uit te stellen totdat de Klant aan al zijn openstaande betalingsverplichtingen jegens Freelance SEO Specialist heeft voldaan en de Klant van de openstaande betalingsverplichtingen op de hoogte is gesteld.
4.3 – Freelance SEO Specialist levert het product of de dienst binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling.

GEHEIMHOUDING
Alle informatie, in welke vorm dan ook, die door Freelance SEO Specialist aan de Klant wordt verstrekt, is uitsluitend bestemd voor intern gebruik door de Klant. Deze informatie mag niet worden gebruikt voor een ander doel dan waarvoor de levering heeft plaatsgevonden. Deze informatie zal door de Opdrachtgever als strikt vertrouwelijk worden behandeld.

6. BETALING
6.1 – De op de bankafschriften van Freelance SEO Specialist aangegeven valutadag is bepalend en wordt beschouwd als de dag van betaling.
6.2 – De Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van hetgeen Freelance SEO Specialist van hem te vorderen heeft met hetgeen hij meent van Freelance SEO Specialist te vorderen te hebben.

INTELLECTUEEL EIGENDOM
7.1 – Alle rechten van intellectuele eigendom op het getoonde berusten bij Freelance SEO Specialist. Het is de Opdrachtgever derhalve niet toegestaan de door deze rechten beschermde werken van Freelance SEO Specialist zonder toestemming van Freelance SEO Specialist te gebruiken, anders dan in het kader van het normale gebruik zoals voorzien in de overeenkomst. Voor dit normale gebruik verleent Freelance SEO Specialist aan de Klant een niet-overdraagbare licentie, onder de voorwaarden zoals vermeld in de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden. Deze licentie wordt niet (mede) verleend aan gelieerde bedrijven of instellingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
7.2 – Indien de Opdrachtgever inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Freelance SEO Specialist en/of derden, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
7.3 – De Opdrachtgever vrijwaart Freelance SEO Specialist voor elke aansprakelijkheid wegens (vermeende) inbreuk op die rechten. Freelance SEO Specialist heeft in voorkomende gevallen het recht levering aan de Opdrachtgever op te schorten totdat duidelijkheid is verkregen over de vermeende inbreuk.

COLLECTIE
8.1 – De Opdrachtgever is verplicht zijn medewerking te verlenen aan de aflevering, om de getoonde zaak in ontvangst te nemen. Bij gebreke van een door de Klant opgegeven naam, behoudt Freelance SEO Specialist zich het recht voor een bepaalde kost aan de Klant aan te rekenen.
8.2 – Voor zover door Freelance SEO Specialist geleverde diensten / zaken geïnstalleerd dienen te worden op door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde hardware, dient deze hardware te voldoen aan alle door Freelance SEO Specialist gestelde technische eisen, alsmede aan de normale verkeer. eisen.
8.3 – In gevallen als bedoeld in dit artikel acht Freelance SEO Specialist zich niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door of jegens de Opdrachtgever of derden.

VERTROUWELIJKHEID
9.1 – De Opdrachtgever is ermee bekend dat de door Freelance SEO Specialist geleverde goederen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Freelance SEO Specialist bevatten en de Opdrachtgever verplicht zich de geleverde vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen niet aan derden bekend te maken of te gebruiken. De Opdrachtgever zal zijn personeel dienovereenkomstig instrueren en ervoor zorgdragen dat slechts diegenen van zijn personeel op de hoogte zijn van het geleverde, voor zover dit uit hoofde van hun werkzaamheden voor de Opdrachtgever is aangeboden.
9.2 – Freelance SEO Specialist is verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van de door de Opdrachtgever aan haar verstrekte informatie en deze als vertrouwelijk te beschouwen. Freelance SEO Specialist zal haar personeel dienovereenkomstig instrueren en ervoor zorgdragen dat alleen die medewerkers van haar op de hoogte zijn van de activiteiten en gegevens van de Opdrachtgever voor zover dit uit hoofde van hun werkzaamheden voor Freelance SEO Specialist noodzakelijk is.
9.3 – Freelance SEO Specialist en de Opdrachtgever staan er voor in dat alle van elkaar ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens verbiedt. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk als dit door partijen als zodanig is aangeduid.

VERBOD OP OVERDRACHT
De uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen kunnen door de Cliënt niet aan derden worden overgedragen.

NIET-OVERNAME VAN PERSONEEL
De Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst en één jaar na beëindiging van de overeenkomst geen personeel in dienst nemen of nemen dat in dienst is van Freelance SEO Specialist  of anderszins werkzaamheden verricht voor Freelance SEO Specialist, tenzij anders overeengekomen met Freelance SEO Specialist. Bij overtreding van deze bepaling is de Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare en niet-compensatoire boete verschuldigd van EUR 25.000 per gebeurtenis.

OVERMACHT
Noch Freelance SEO Specialist, noch de Opdrachtgever is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan storingen in telecommunicatieverbindingen (waaronder internet), uitval van de stroomvoorziening, storingen in de apparatuur van Freelance SEO Specialist, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door de Opdrachtgever aan Freelance SEO Specialist zijn voorgeschreven, alsmede gebrekkigheid van zaken , materialen, programmatuur van derden, waarvan het gebruik door de Opdrachtgever aan Freelance SEO Specialist  is voorgeschreven.

 

AANSPRAKELIJKHEID
13.1 – Freelance SEO Specialist is niet aansprakelijk voor door de Opdrachtgever geleden schade, van welke aard dan ook, ontstaan in verband met het geleverde, tenzij die schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld aan de zijde van Freelance SEO Specialist. Onder opzet of grove schuld wordt in ieder geval niet verstaan schade die de Klant of een derde lijdt als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de in het geleverde vervatte informatie.
13.2 – De Cliënt is zich bewust van de beperkingen en risico’s van het gebruik van internet of enig ander medium waarmee het geleverde nu en in de toekomst ter beschikking wordt gesteld. Ook is hij zich bewust van de risico’s van het digitaal opslaan en overdragen van informatie, waaronder het verlies van gegevens. De Klant aanvaardt dat Freelance SEO Specialist niet aansprakelijk is voor enige schade als gevolg van de hierboven omschreven risico’s.
13.3 – Schade die naar het oordeel van de Opdrachtgever het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Freelance SEO Specialist, dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan Freelance SEO Specialist te worden gemeld. Schade die niet binnen deze termijn aan Freelance SEO Specialist is gemeld, komt slechts voor vergoeding in aanmerking indien de Opdrachtgever aannemelijk heeft gemaakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden.
13.4 – Indien en voor zover Freelance SEO Specialist aansprakelijk is voor een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW) voor de duur van één kalenderjaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan EUR 5.000,-.
13.5 – Iedere aansprakelijkheid van Freelance SEO Specialist voor bedrijfsschade of andere indirecte schade, daaronder begrepen gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens, door de Opdrachtgever geïnvesteerde tijd of kosten van ingeschakelde derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Freelance SEO Specialist, is uitdrukkelijk uitgesloten.

WIJZIGING
14.1 – Freelance SEO Specialist heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen treden in werking één maand na bekendmaking door middel van een schriftelijke kennisgeving.
14.2 – Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de klant geacht de wijzigingen – stilzwijgend – te hebben aanvaard.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
15.1 – De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
15.2 – De Arrondissementsrechtbank te Zwolle is met uitsluiting van andere rechtbanken bevoegd te oordelen over geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien.