Disclaimer

Hier vindt u de disclaimer van https://freelanceseospecialist.com, zoals beschikbaar gesteld door Freelance SEO Specialist. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is vrij zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website uitsluitend hergebruiken in overeenstemming met de bepalingen van dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Freelance SEO Specialist is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal, beeldmerken of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Freelance SEO Specialist.

Geen garantie voor juistheid

Indien van toepassing:
Voor de prijzen op onze website streven wij naar een zo nauwkeurig mogelijke weergave van de werkelijkheid en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Freelance SEO Specialist te mogen claimen of te veronderstellen.

Freelance SEO Specialist streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht de informatie of inhoud van deze website ondanks deze inspanningen onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Freelance SEO Specialist aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de https://freelanceseospecialist.com disclaimer op deze pagina.